یکشنبه 17 آذر 1398

کارگروه تخصصی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 11:43 ویرایش : ‎1394/05/14 09:38 بازدید: 1784

وظایف کارگروه بانوان وخانواده

1-  بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت ومیان مدت وکوتاه مدت مرتبط با امور بانوان وخانواده در چارچوب برنامه های توسعه کشور وطرحهای آمایش ،توسعه وعمران استان .
2-   تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان وخانواده وارایه پیشنهاد به دبیر خانه شورا.
3-   ارزیابی ونظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با امور بانوان وخانواده در استان.
4-   بررسی راهکارها وارایه پیشنهاد های مناسب در زمینه های زیر:
 
4-1- شناسایی مسایل،مشکلات ونیازهای بانوان وخانواده استان در کلیه ابعاد اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،آموزشی وبهداشنتی.
 
4-2- هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه های لازم در رفع مشکلات بانوان وخانواده وکاهش نابرابری های جنسیتی در استان.
 
4-3- برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان وخانواده در استان.
 
4-4- ایجاد هماهنگی در سیاستها وخط مشی های اجرایی جهت پیشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان وخانواده در استان

دولت و ملت همدلی و همزبانی